ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 08 9799 6772
Email : apiratk@hotmail.com
นายแพทย์วิศิษฎ์  ผลสวัสดิ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 0 3893 2450
Email : no_mail
นางสุมนรัตน์  นีรพัฒนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 06 3423 6161
Email : sumonrat_bird@hotmail.com
นางสาวสมฤดี  สุขอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 0 3893 2450
Email : no_mail
นางจันทณา  วังคะออม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 0 3893 2450
Email : no_mail
นางรติกร  ประเสริฐไทยเจริญ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 0 3893 2450
Email : ratiping@gmail.com

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search