ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์วิชัย  ธนาโสภณ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นางอัจฉรา  เกตุรัตนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายเสรี  เจตสุคนธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริหารสาธารณสุข)
นางรติกร  ประเสริฐไทยเจริญ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

©2021 All Rights Reserved. Designed By ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.

Search