หัวหน้าบริหารกลุ่มงาน สสจ.ชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นางวิมล  อนันตกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายรัก  ธนะไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นายณัทณพงศ์  พีรภัคพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางขวัญยืน   โบขุนทด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นายจิระสันต์  มีรัตน์ธนวัต
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
นางสุมนรัตน์  นีรพัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
นางอังคณา  มากมาย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
นางสุภัทรา  ชลพนารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นายมานพ  เชื่อมทอง
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
นายสมพงษ์  สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
นางจันทนา  วังคะออม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางวัชธรี  ทองอ่อน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวเสาวลักษณ์   ขันทอง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

©2021 All Rights Reserved. Designed By ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.

Search