หัวหน้าบริหารกลุ่มงาน สสจ.ชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นางสาวสมฤดี สุขอุดม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายรัก  ธนะไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นางชินนันทน์  บุญสนอง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางขวัญยืน   โบขุนทด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นายจิระสันต์  มีรัตน์ธนวัต
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
นางสุภัทรา  ชลพนารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
นางอังคณา  มากมาย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
นางสาวเสาวลักษณ์  ขันทอง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นายดิลก  กลิ่นบัวแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
นายพิพัฒน์ เวทนาสุข
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
นางสาวคัทคนา บำรุงสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายวิทักษ์  วิทักษบุตร
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นางสาววิจิตรา  นวลรักสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search