ชลบุรี สุขภาพดี วิถีบูรพา

การสาธารณสุข ๑๐๐ ปี

101 Years Chonburi Healthy & Happy Quality of Life

Success Story Chonburi 61

นำเสนอที่จังหวัดเชียงราย

นำเสนอที่จังหวัดตรัง

"วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" วันที่ 20 มีนาคม 2561

"ไข้เลือดออก" วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

รับตรวจราชการครั้งที่ 2

สรุปผลการดำเนินงาน คณะที่ 1

การพัฒนาระบบบริการ คณะที่ 2

การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ คณะที่ 3

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search