กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 26
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-01-19 15:31:24กฏหมายหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210119-1611045084.pdf16Administrator
2021-01-19 10:51:42กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ20210119-1611028302.pdf5Administrator
2021-01-19 10:50:53กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ20210119-1611028253.pdf8Administrator
2021-01-19 10:49:59กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค20210119-1611028199.pdf7Administrator
2021-01-19 10:48:30กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง20210119-1611028110.pdf4Administrator
2021-01-19 10:46:57กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ20210119-1611028017.pdf6Administrator
2021-01-19 10:44:08กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่20210119-1611027848.pdf5Administrator
2021-01-19 10:15:33กฏหมายบันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และหนังสือแจ้งเวียน20210119-1611026133.pdf10Administrator
2021-01-19 09:50:35กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน20210119-1611024635.pdf15Administrator
2021-01-18 15:46:48กฏหมายคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210118-1610959608.pdf13Administrator