กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 31
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2022-03-14 10:51:26กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)20220314-1647229886.pdf19Administrator
2021-08-24 13:35:35กฏหมายรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 20210824-1629786935.pdf128Administrator
2021-08-24 13:32:44กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786764.pdf34Administrator
2021-08-24 13:29:08กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786548.pdf59Administrator
2021-03-12 14:55:32กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)20210312-1615535732.pdf316Administrator
2021-03-12 14:47:11กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)20210312-1615535231.pdf52Administrator
2021-01-19 15:31:24กฏหมายหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210119-1611045084.pdf624Administrator
2021-01-19 10:51:42กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ20210119-1611028302.pdf110Administrator
2021-01-19 10:50:53กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ20210119-1611028253.pdf185Administrator
2021-01-19 10:49:59กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค20210119-1611028199.pdf148Administrator