หมวดที่ 1 รวมแบบฟอร์มสิทธิประโยชน์


  1. แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

Download

  2. แบบประเมินพนักงานราชการ

Download

  3. แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

Download

  4. แบบฟอร์บัตรข้าราชการ.

Download

  5. แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด ลปจ

Download

  6. แบบฟอร์มการขอคัด ก.พ.7.

Download

  7. แบบฟอร์มการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ลจช. พกส.

Download

  8. แบบฟอร์มขอใช้ตำแหน่งว่าง ลจช. พกส.

Download

  9. แบบฟอร์มทดลองราชการ

Download

  10. แบบฟอร์มบำเหน็จตกทอด

Download

  11. แบบฟอร์มระบุตัวกรณีถึงแก่ความตาย (ลปจ.)

Download

  12. แบบฟอร์มสรุปวันลา.

Download

  13. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย.

Download

  14. ใบขอโอน.

Download

  15. ใบขอย้าย.

Download

  16. ใบลาออกข้าราชการ.

Download

  17. ใบลาออกพนักงานราชการ.

Download

  18. ใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว.

Download

 

 

หมวดที่ 2 แบบฟอร์มประเมินผลงานและบุคคล


  1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

Download

  2.แบบประเมินผลงาน

Download

  3.ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการ

Download

  4.แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน

Download

  5.ขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน

Download

  6.เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ

Download

 7.แพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download

 8.ทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download

  9.นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ

Download

 10.แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ

Download

 11.แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

Download


หมวดที่ 3 แบบฟอร์มประเมินผลงานบุคคล สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ


  1.เล่มคัดเลือก ขอรับเงิน พว

Download

  2.เล่มคัดเลือก ชนพ.พว.

Download

  3.แบบประเมินผลงาน ขอรับเงิน พว.

Download

  4.แบบประเมินผลงาน ชนพ.

Download

  5.ข้อเสนอแนวคิด ขอรับเงิน พว.

Download

  6.ข้อเสนอแนวคิด ชนพ. พว.

Download

 7.ฟอร์ม อวช 6-1 ปี2564

Download

 8.ฟอร์มอวช 6-2 ปี2564

Download

  9.ฟอร์มอวช 6-3 ปี2564

Download

 10.พยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ.doc

Download