หมวดที่ 1 รวมแบบฟอร์มสิทธิประโยชน์


  1. แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

Download

  2. แบบประเมินพนักงานราชการ

Download

  3. แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

Download

  4. แบบฟอร์บัตรข้าราชการ.

Download

  5. แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด ลปจ

Download

  6. แบบฟอร์มการขอคัด ก.พ.7.

Download

  7. แบบฟอร์มการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ลจช. พกส.

Download

  8. แบบฟอร์มขอใช้ตำแหน่งว่าง ลจช. พกส.

Download

  9. แบบฟอร์มทดลองราชการ

Download

  10. แบบฟอร์มบำเหน็จตกทอด

Download

  11. แบบฟอร์มระบุตัวกรณีถึงแก่ความตาย (ลปจ.)

Download

  12. แบบฟอร์มสรุปวันลา.

Download

  13. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย.

Download

  14. ใบขอโอน.

Download

  15. ใบขอย้าย.

Download

  16. ใบลาออกข้าราชการ.

Download

  17. ใบลาออกพนักงานราชการ.

Download

  18. ใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว.

Download

 

 

หมวดที่ 2 แบบฟอร์มประเมินผลงานและบุคคล


  1. แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลชำนาญการ เงินประจำตำแหน่ง.doc

Download

  2. แบบประเมินผลงานชำนาญการ เงินประจำตำแหน่ง

Download

  3. ข้อเสนอแนวคิดชำนาญการ เงินประจำตำแหน่ง

Download

  4. ขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล

Download

  5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงาน

Download

  6. แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน

Download

  7. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ

Download


หมวดที่ 3 แบบฟอร์มประเมินผลงานบุคคล สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ


  1. แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ ชำนาญการ

Download

  2. แบบประเมินผลงาน ชำนาญการ

Download

  3. ข้อเสนอเเนวคิด ชำนาญการ

Download

  4. แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ เงินประจำตำแหน่ง

Download

  5. แบบประเมินผลงาน เงินประจำตำแหน่ง

Download

  6. ข้อเสนอเเนวคิด เงินประจำตำแหน่ง

Download

 7. แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ ชำนาญการพิเศษ

Download

 8. แบบประเมินผลงาน ชำนาญการพิเศษ

Download

  9. ข้อเสนอเเนวคิด ชำนาญการพิเศษ

Download