แนวทางปฏิบัติในการตรวจประเมินร้านขายยาแผนปัจจุบันตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

2. การจัดหน่วยเคลื่อนที่ในการต่ออายุใบอนุญาต