วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

นิยามความหมายขององค์กร

วิสัยทัศน์ 2579 ชลบุรี เป็นผู้นำด้านสุขภาพ สู่เมืองสุขภาพดีที่ยั่งยืน (Vision)

ค่านิยม MOPH & สามัคคี ดี เก่ง สุข

1. M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
3. P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้"
4. H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี องค์กรแห่งความสุข
สามัคคี : พวกเราขอตั้งมั่น จะรู้รักสามัคคี มีวินัย ร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการ ทำงานเป็นทีม
ดี : พวกเราจะมุ่งมั่น ทำความดี มีคุณธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ซื่อสัตย์และพอเพียง
เก่ง : พวกเราพร้อมพัฒนาตนเอง มุ่งผลสัมฤทธิ์ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เก่งสานสร้างเครือข่าย เป้าหมายเพื่อประชาชน
สุข : พวกเราจะร่วมแรงร่วมใจ สร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มและสายสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
1. ประชาชนสุขภาพดี Healthy People
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข Happy Workforce
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน Health System Sustainability
1. ดำเนินการตามนโยบาย มาตรฐานกฎหมาย และบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามกำกับ ประเมินผล
และองค์กรมีความสุข

2. จัดระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมไร้รอยต่อ
3. อภิบาลระบบสุขภาพโดยให้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
1. ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at  Birth)
  ไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy)

2. หน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์องค์กรที่มีความสุข ไม่น้อยกว่า 80
3. ระบบสุขภาพของจังหวัดชลบุรียั่งยืน (ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพชุมชนสามารถจัดการสุขภาพ
  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน)

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search