ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์วิชัย  ธนาโสภณ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นางสุมนรัตน์  นีรพัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายกมนต์  อินทรวิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายแพทย์วิศิษฎ์  ผลสวัสดิ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นางวัชธรี  ทองอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นางรติกร  ประเสริฐไทยเจริญ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นางสาววิมล  อนันตกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search