กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 30
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2020-03-10 13:15:48กฏหมายขั้นตอนการควบคุมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ20200310-1583820948.pdf70Administrator
2020-03-10 13:10:32กฏหมายขั้นตอนการควบคุมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป20200310-1583820632.pdf66Administrator
2020-03-10 14:20:24กฏหมายคู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535.20200310-1583824824.pdf19Administrator
2021-01-18 15:44:43กฏหมายคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ20210118-1610959483.pdf34Administrator
2021-01-18 15:19:30กฏหมายคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป20210118-1610957970.pdf37Administrator
2021-01-18 15:46:48กฏหมายคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210118-1610959608.pdf29Administrator
2021-01-19 10:15:33กฏหมายบันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และหนังสือแจ้งเวียน20210119-1611026133.pdf30Administrator
2021-01-18 15:17:15กฏหมายบันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศเจตนารมณ์ และหนังสือแจ้งเวียน20210118-1610957835.pdf75Administrator
2019-02-11 14:55:45กฏหมายประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน20190211-1549871745.pdf90Administrator
2021-01-19 10:50:53กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ20210119-1611028253.pdf79Administrator