กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2022-02-28 09:55:31กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220228-1646016931.pdf385กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-02 14:17:42กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220302-1646205462.pdf1895กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-04 14:18:56กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220304-1646378336.pdf334กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-10 16:28:49กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์20220310-1646904529.pdf858กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-21 22:14:18กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขชลบุรี20220321-1647875658.pdf413กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-21 22:16:58กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220321-1647875818.pdf284กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-24 13:48:44กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220324-1648104524.pdf184กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-03-29 09:16:36กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร20220329-1648520196.pdf684กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-04-08 11:13:14กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220408-1649391194.pdf401กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-04-11 09:48:39กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220411-1649645319.pdf339กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล