ปฏิทินปฏิบัติงาน : กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 Calendar : Job Discriptions

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปฏิทินปฏิบัติงานรวมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

  แสดงผลได้ดีกับ Browser Chrome     บน Smartphone หรือ Tablet แสดงผลปฏิทินได้ดีในแนวนอน
  ระบบแอนดรอย แสดงผลได้ดีกับ Browser Firefox