SYSTEM WORK ON LINE

ระบบจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

ระบบงานภายในสำนักงาน

ระบบการตรวจสอบ การใช้ห้องประชุม

  ควรทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง ที่จะทำการจองห้องประชุม  
กรอกข้อมูลห้องที่ต้องการตรวจสอบ  
กรอกข้อมูล ว/ด/ป ที่ต้องการตรวจสอบ วันที่  เดือนปี

 กรอกช่วงเวลา

   

แสดงจำนวนรายงานการใช้ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันที่  

เวลา

ห้องประชุม

เรื่อง

คณะ/งาน/กลุ่มงาน

เวลาจอง

01ก.พ.2561 ถึง 01ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

พัฒนาศักยภาพส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา

ส่งเสริมสุขภาพ 4/12/2560 10:23:53
02ก.พ.2561 ถึง 02ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

OSS ต่างด้าว ปี 61

ประกันสุขภาพ 1/2/2561 11:37:03
05ก.พ.2561 ถึง 05ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

การเตรียมพัฒนาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 29/1/2561 15:01:44
05ก.พ.2561 ถึง 05ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุมอนุคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับเขต

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 5/1/2561 13:18:16
05ก.พ.2561 ถึง 05ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

แนวทางการดำนินงานแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน

บริหารทรัพย์ 22/1/2561 9:34:53
05ก.พ.2561 ถึง 05ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขต6

NCD 15/1/2561 9:45:49
06ก.พ.2561 ถึง 06ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

พิจารณาลาศึกษาปี 61

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 17/1/2561 11:48:27
06ก.พ.2561 ถึง 06ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

พิจารณาลาศึกษาปี 61

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 17/1/2561 11:48:58
06ก.พ.2561 ถึง 06ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

คัดเลือกพยาบาลฯ

บริหารทรัพยากรบุคคล 29/1/2561 9:05:16
06ก.พ.2561 ถึง 06ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

ข้อบัญญัติอปท.พรบ.สาธารณสุข2535และประเมินEHA

อนามัยสิ่งแวดล้อม 12/1/2561 11:38:35
06ก.พ.2561 ถึง 06ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

พิจารณาจริยธรรมวิจัย

ยุทธศาสตร์ 30/1/2561 14:33:06
06ก.พ.2561 ถึง 06ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

พิจารณาจริยธรรมวิจัย

ยุทธศาสตร์ 31/1/2561 15:33:39
07ก.พ.2561 ถึง 07ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

เตรียมพร้อมจัดประชุม 9-10 กพ.61

ยุทธศาสตร์ 31/1/2561 17:16:33
07ก.พ.2561 ถึง 07ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

คัดเลือกพยาบาล

บริหารทรัพยากรบุคคล 5/2/2561 14:29:01
07ก.พ.2561 ถึง 07ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กม.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขต 6

ืncd 17/1/2561 15:25:59
07ก.พ.2561 ถึง 07ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

เตรียมพร้อมจัดประชุม 9-10 กพ.61

ยุทธศาสตร์ 6/2/2561 11:08:39
07ก.พ.2561 ถึง 07ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

เตรียมความพร้อมประกวดTO BE NUMBER 1 ภาค

NCD 8/12/2560 16:20:00
08ก.พ.2561 ถึง 08ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

คณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 23/1/2561 15:25:09
08ก.พ.2561 ถึง 08ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

เตรียมพร้อมประชุม

ยุทธศาสตร์ 30/1/2561 14:18:55
09ก.พ.2561 ถึง 09ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

คณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 25/1/2561 10:42:32
09ก.พ.2561 ถึง 09ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

วิทยากรค่ายยาเสพติด

NCD 17/1/2561 14:31:36
12ก.พ.2561 ถึง 13ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

PMQA

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 16/1/2561 11:03:55
12ก.พ.2561 ถึง 12ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ เขตสุขภาพที่ 6

คุ้มครองผู้บริโภค 17/1/2561 13:33:40
12ก.พ.2561 ถึง 12ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่งเสริมสุขภาพ 30/1/2561 16:17:16
12ก.พ.2561 ถึง 12ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

คณะกรรมการ service plan

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3/1/2561 14:42:43
13ก.พ.2561 ถึง 13ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุมสมัชชาสุขภาพ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2/2/2561 9:44:08
13ก.พ.2561 ถึง 13ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

PMQA

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 16/1/2561 11:06:04
14ก.พ.2561 ถึง 14ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

CHRO เขตสุขภาพที่ 6 6/2/2561 9:49:20
15ก.พ.2561 ถึง 15ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:45:46
15ก.พ.2561 ถึง 15ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

งานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย

ืncd 2/2/2561 14:02:52
16ก.พ.2561 ถึง 16ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

คณะทำงานสารสนเทศฯระดับจังหวัด

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:14:33
16ก.พ.2561 ถึง 16ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

service plan สูติ

ส่งเสริมสุขภาพ 1/2/2561 10:39:59
19ก.พ.2561 ถึง 19ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 1/2/2561 11:51:12
19ก.พ.2561 ถึง 19ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ อาคารไทยออยล์

พัสดุ 1/2/2561 15:03:09
19ก.พ.2561 ถึง 19ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

แนวทางการเขียนโครงการงบ PPA ปี 61

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 14/2/2561 12:09:47
19ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

รับสมัครพนักงานราชการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 8/2/2561 11:15:44
19ก.พ.2561 ถึง 19ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

พิจารณา ผบต.ผบก.ปี 61

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 13/2/2561 9:21:41
20ก.พ.2561 ถึง 20ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

มาตรา 41

ประกันสุขภาพ 6/2/2561 9:41:36
20ก.พ.2561 ถึง 20ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

นบส.มาเยี่ยม

บริหาร 19/2/2561 13:03:30
20ก.พ.2561 ถึง 20ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

นิสิตแพทย์ชั้นปี 5จุฬา

บริหารทรัพย์ฯ 16/2/2561 14:01:31
20ก.พ.2561 ถึง 20ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมตึกชมพู 3

รพ.สต.ติดดาว

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 25/1/2561 11:03:53
20ก.พ.2561 ถึง 20ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

นิสิตแพทย์ชั้นปี 5จุฬา

บริหารทรัพย์ฯ 22/6/2560 8:58:46
21ก.พ.2561 ถึง 21ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ซ้อม MERS

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 8/1/2561 15:14:24
21ก.พ.2561 ถึง 21ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการบันทึกแผนปฏิบัติการในระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 20/2/2561 9:56:07
21ก.พ.2561 ถึง 21ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

พิจารณา ผบต ผบก

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 16/2/2561 13:10:09
22ก.พ.2561 ถึง 22ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

MRA

พัฒนายุทธศาสตร์ 6/2/2561 11:42:23
22ก.พ.2561 ถึง 22ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

PCC

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 26/1/2561 13:19:44
22ก.พ.2561 ถึง 22ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:16:01
22ก.พ.2561 ถึง 22ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

คณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 5/2/2561 11:50:57
22ก.พ.2561 ถึง 22ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

MCH Board ครั้งที่ 2

ส่งเสริมสุขภาพ 11/10/2560 15:09:08
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล MRA

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:18:10
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

การวางระบบข้อมูลบัญชี GL ก่อนนำเข้า GFMIS

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี 24/10/2560 15:17:27
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:27:23
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

QA รพ.ชุมชน

พัมนาคุณภาพ 8/2/2561 14:26:52
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี

คุ้มครองผู้บริโภค 16/2/2561 9:11:29
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

VDO Conference การดำเนินงานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ประกัน 16/2/2561 9:13:28
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 2/2561

ยศ 16/2/2561 9:14:09
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

จัดกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 19/2/2561 9:06:43
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคสช.

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 14/2/2561 15:37:25
23ก.พ.2561 ถึง 23ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

web conference ครั้งที่ 3/2561

ยุทธศาสตร์ 15/2/2561 14:14:16
26ก.พ.2561 ถึง 26ก.พ.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

ชี้แจงการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแก่นิสิตทันตแพทย์

ทันตสาธารณสุข 15/2/2561 12:00:52
26ก.พ.2561 ถึง 26ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

เครือข่ายพัสดุของหน่วยงานในสังกดั สสจ.ชลบุรี

งานพัสดุ 2/2/2561 9:35:14
26ก.พ.2561 ถึง 26ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก

ส่งเสริมสุขภาพ 11/10/2560 14:20:06
27ก.พ.2561 ถึง 27ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก

ส่งเสริมสุขภาพ 11/10/2560 14:22:10
27ก.พ.2561 ถึง 27ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8/1/2561 14:23:05
28ก.พ.2561 ถึง 28ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8/1/2561 14:23:37
28ก.พ.2561 ถึง 28ก.พ.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

งบประมาณ TO BE NUMBER ONE

NCD 15/2/2561 12:00:14
02มี.ค.2561 ถึง 02มี.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

เตรียมพร้อม คตป.

ยุทธศาสตร์ 14/2/2561 16:10:02
02มี.ค.2561 ถึง 02มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

หารือการดำเนินงานเรื่องเอดส์ โดย สสส.

ควบคุมโรคติดต่อ 7/2/2561 15:50:18
02มี.ค.2561 ถึง 02มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมตึกชมพู 1

คัดเลือกแพทย์ fm

บริหารทรัพยากรบุคคล 26/1/2561 16:24:30
02มี.ค.2561 ถึง 02มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมตึกชมพู 2

คัดเลือกแพทย์ fm

บริหารทรัพยากรบุคคล 26/1/2561 16:25:04
02มี.ค.2561 ถึง 02มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมตึกชมพู 3

คัดเลือกแพทย์ fm

บริหารทรัพยากรบุคคล 26/1/2561 16:25:38
05มี.ค.2561 ถึง 05มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ติดตามงานการลงข้อมูลHDC งานทันตสาธารณสุข

ทันตสาธารณสุข 15/2/2561 12:09:43
07มี.ค.2561 ถึง 07มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

OG

บริหารทั่วไป 14/2/2561 10:05:06
07มี.ค.2561 ถึง 07มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

วัคซีน

ควบคุมโรคติดต่อ 8/1/2561 15:20:22
08มี.ค.2561 ถึง 08มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

OG

บริหารทั่วไป 19/2/2561 15:01:46
09มี.ค.2561 ถึง 09มี.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

เตรียมความพร้อมค่ายยาเสพติดรุ่น3

NCD 20/2/2561 16:35:30
09มี.ค.2561 ถึง 09มี.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

MCH Board ครั้งที่ 2

ส่งเสริมสุขภาพ 31/1/2561 9:43:36
12มี.ค.2561 ถึง 12มี.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการ คสจ

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 14/2/2561 12:17:20
12มี.ค.2561 ถึง 12มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

การจัดทำเอกสารประเมิน ITA

บริหารทั่วไป 10/2/2561 21:43:02
12มี.ค.2561 ถึง 12มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 29/1/2561 13:58:28
13มี.ค.2561 ถึง 13มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาขามะเร็งและการดูแลผู้ป่วยประคับประคองจังหวัดชลบุรี

ncd 15/2/2561 15:25:48
13มี.ค.2561 ถึง 13มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ป้องกันเด็กจมน้ำ

ืncd 8/2/2561 17:12:35
13มี.ค.2561 ถึง 13มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8/1/2561 14:12:58
14มี.ค.2561 ถึง 14มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8/1/2561 14:13:36
14มี.ค.2561 ถึง 14มี.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 7/2/2561 15:08:55
15มี.ค.2561 ถึง 15มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

โรคทางจิตเวชและการดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช

ืncd 3/1/2561 17:03:09
15มี.ค.2561 ถึง 15มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:49:21
16มี.ค.2561 ถึง 16มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุข

พัฒนายุทธศาสตร์ 21/2/2561 11:10:54
16มี.ค.2561 ถึง 16มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

โรคทางจิตเวชและการดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช

ืncd 3/1/2561 17:05:09
16มี.ค.2561 ถึง 16มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

ตรวจสอบข้อมูลการยกยอด บ/ข เข้าระบบ GFMIS

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี 14/2/2561 11:41:21
17มี.ค.2561 ถึง 17มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

สอบพนักงานราชการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 8/2/2561 10:26:42
19มี.ค.2561 ถึง 20มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ซ้อม MERS

ควบคุมโรคติดต่อ 22/1/2561 9:33:02
19มี.ค.2561 ถึง 19มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

เสริมสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางวิชาการ

ทรัพยากรบุคคล 15/2/2561 14:21:46
20มี.ค.2561 ถึง 20มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

ประชุม คตป.เขตสุขภาพที่ 6

ยุทธศาสตร์ 4/2/2561 15:36:27
20มี.ค.2561 ถึง 20มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

MERS

ควบคุมโรคติดต่อ 22/1/2561 9:35:16
20มี.ค.2561 ถึง 20มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

MERS

ควบคุมโรคติดต่อ 22/1/2561 9:35:30
21มี.ค.2561 ถึง 21มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

ITA

บริหารทั่วไป 10/2/2561 14:08:20
22มี.ค.2561 ถึง 22มี.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:19:33
23มี.ค.2561 ถึง 23มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

ประชุมชี้แจงการจ่ายค่าชดเชยตรงไปยังหน่วยปฏิบัติการ

NCD 8/2/2561 11:37:39
23มี.ค.2561 ถึง 23มี.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:28:46
23มี.ค.2561 ถึง 23มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

การวางระบบข้อมูลบัญชี GL ก่อนนำเข้า GFMIS

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี 24/10/2560 15:18:50
26มี.ค.2561 ถึง 26ก.พ.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

เครือข่ายนักวิจัยระดับ สสจ./สสอ.

บริหารทรัพยากรบุคคล 15/2/2561 14:32:24
28มี.ค.2561 ถึง 28มี.ค.2560 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนสำหรับอสม.

ืncd 3/1/2561 17:06:35
29มี.ค.2561 ถึง 29มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การเยียวยาทางจิตใจภาวะวิกฤต

ืncd 3/1/2561 17:11:39
30มี.ค.2561 ถึง 30มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

การเยียวยาทางจิตใจภาวะวิกฤต

ืncd 3/1/2561 17:10:16
03เม.ย.2561 ถึง 03เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมตึกชมพู 1

สัมภาษณ์พนักงานราชการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 8/2/2561 10:23:26
03เม.ย.2561 ถึง 03เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมตึกชมพู 2

สัมภาษณ์พนักงานราชการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 8/2/2561 10:24:03
03เม.ย.2561 ถึง 03เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมตึกชมพู 3

สัมภาษณ์พนักงานราชการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 8/2/2561 10:24:45
05เม.ย.2561 ถึง 05เม.ย.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

MCH Board จังหวัด ครั้งที่ 2

ส่งเสริมสุขภาพ 21/2/2561 14:25:25
06เม.ย.2561 ถึง 06เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

คณะทำงานสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:22:09
19เม.ย.2561 ถึง 19เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:50:17
20เม.ย.2561 ถึง 20เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

การวางระบบข้อมูลบัญชี GL เพื่อนำเข้า GFMIS

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี 14/2/2561 13:01:32
20เม.ย.2561 ถึง 20เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุม คกก. MCH BOARD แม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6

ส่งเสริมสุขภาพ 21/2/2561 11:37:42
23เม.ย.2561 ถึง 23เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุม คกก. MCH BOARD แม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6

ส่งเสริมสุขภาพ 21/2/2561 11:38:34
23เม.ย.2561 ถึง 23เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

การวางระบบข้อมูลบัญชี GL ก่อนนำเข้า GFMIS

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี 24/10/2560 15:20:18
25เม.ย.2561 ถึง 25เม.ย.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:29:46
26เม.ย.2561 ถึง 26เม.ย.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:24:50
27เม.ย.2561 ถึง 27เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุม คกก. MCH BOARD แม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6

ส่งเสริมสุขภาพ 21/2/2561 11:40:18
30เม.ย.2561 ถึง 30เม.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุม คกก. MCH BOARD แม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6

ส่งเสริมสุขภาพ 21/2/2561 11:40:50
03พ.ค.2561 ถึง 03พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 19/2/2561 12:30:31
05พ.ค.2561 ถึง 05พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 19/2/2561 12:04:06
11พ.ค.2561 ถึง 11พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล MRA

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:27:02
15พ.ค.2561 ถึง 15มี.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

พัฒนานักวิจัย

บริหารทรัพยากรบุคคล 15/2/2561 14:35:30
17พ.ค.2561 ถึง 17พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:51:15
18พ.ค.2561 ถึง 18พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3

การวางระบบข้อมูลบัญชี GL เพื่อนำเข้า GFMIS

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชี 14/2/2561 13:05:09
22พ.ค.2561 ถึง 22พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

อบรม Mini MERT

NCD 1/2/2561 16:54:52
23พ.ค.2561 ถึง 23พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

อบรม Mini MERT

NCD 1/2/2561 16:56:37
24พ.ค.2561 ถึง 24พ.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

อบรม Mini MERT

NCD 1/2/2561 16:57:36
24พ.ค.2561 ถึง 24พ.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

MCH Board ครั้งที่ 3

ส่งเสริมสุขภาพ 11/10/2560 15:10:26
24พ.ค.2561 ถึง 24พ.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:28:34
25พ.ค.2561 ถึง 25พ.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:31:12
01มิ.ย.2561 ถึง 01มิ.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

คณะทำงานสารสนเทศฯระดับจังหวัด

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:33:01
14มิ.ย.2561 ถึง 14มิ.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:52:37
21มิ.ย.2561 ถึง 22มิ.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5

อบรม HDC+Clear person

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:34:45
25มิ.ย.2561 ถึง 25มิ.ย.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:32:09
28มิ.ย.2561 ถึง 28มิ.ย.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:35:52
19ก.ค.2561 ถึง 19ก.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:53:52
20ก.ค.2561 ถึง 20ก.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:37:27
25ก.ค.2561 ถึง 25ก.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:33:09
03ส.ค.2561 ถึง 03ส.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

คณะทำงานสารสนเทศฯระดับจังหวัด

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:41:17
09ส.ค.2561 ถึง 10ส.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุมรับรอง รพ.สต พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานแม่และเด็ก

ส่งเสริมสุขภาพ 16/10/2560 15:04:10
10ส.ค.2561 ถึง 10ส.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมวิริยกิจจา

ประชุมรับรอง รพ.สต พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานแม่และเด็ก

ส่งเสริมสุขภาพ 16/10/2560 15:06:48
16ส.ค.2561 ถึง 16ส.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:57:16
17ส.ค.2561 ถึง 17ส.ค.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล MRA

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:42:47
23ส.ค.2561 ถึง 23ส.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมวิริยกิจจา

MCH Board ครั้งที่ 4

ส่งเสริมสุขภาพ 11/10/2560 15:11:25
24ส.ค.2561 ถึง 24ส.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:34:14
30ส.ค.2561 ถึง 30ส.ค.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:43:50
13ก.ย.2561 ถึง 13ก.ย.2561 ทั้งวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การแพทย์แผนไทยฯ 21/11/2560 10:58:24
20ก.ย.2561 ถึง 20ก.ย.2561 13.00-16.30 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์

Web Conference

พัฒนายุทธศาสตร์ 29/11/2560 15:45:23
25ก.ย.2561 ถึง 25ก.ย.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:35:16
25ต.ค.2561 ถึง 25ต.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:36:08
23พ.ย.2561 ถึง 23พ.ย.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 8/1/2561 14:37:02
04ยพ.ยค.2561 ถึง 26ยต.ยค.2561 13.00-16.30

uIHhvEFVTcHcB

IprmMRpv 8/1/2561 2:15:04
07ยก.ยพ.2561 ถึง 18ยก.ยค.2561 8.30-12.00 ร‹รฉรยงยปรƒรยชร˜รรŠร‹ร รยธร’ยพร‘ยฒยนรฌ

iQethEnRUTmFJV

VoipEclFgWS 19/2/2561 5:52:28
09รŠ.ยค.2561 ถึง 10ยก.ร‚.2561 13.00-16.30

NgtTIzawTkxBHvqU

VQQEpeomMdhFKiCVE 9/1/2561 16:08:29
17รร”.ร‚.2561 ถึง 20ยต.ยค.2562 8.30-12.00 ร‹รฉรยงยปรƒรยชร˜รยตร–ยกยชรยพร™ 1

aagWJrltbgUoeg

kWWGEdNCm 18/2/2561 23:47:39
19ยก.ยพ.2561 ถึง 12ยก.ยค.2562 8.30-12.00

wSUSNlmBmrEzplpnmb

mHTnPkobKsqfCgW 18/2/2561 23:47:49
22ธ.ค.2561 ถึง 22ธ.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 4

สาธิตการใช้ระบบ Smart Card

งานข้อมูล/ยุทธศาสตร์ 21/12/2560 14:45:45
25ธ.ค.2561 ถึง 25ธ.ค.2561 8.30-12.00 ห้องประชุมวิริยกิจจา

กวป.

พัฒนายุทธสาสตร์ฯ 8/1/2561 14:38:13
05ร ร.ร‚.2562 ถึง 03ยพ.ร‚.2562 8.30-12.00 ร‹รฉรยงยปรƒรยชร˜รยตร–ยกยชรยพร™ 1

fKtpWWpTeXVfIAGPj

XeuHwfvI 16/2/2561 23:14:06
09ยก.ยพ.2562 ถึง 08ยต.ยค.2561 13.00-16.30

kZsbKdyauuxzxd

kgcwhpeWFf 17/2/2561 4:09:12
11ร ร.ร‚.2562 ถึง 06ยก.ยพ.2561 8.30-12.00 ร‹รฉรยงยปรƒรยชร˜รรŠร˜ยดรŠร˜ยข ยชร‘รฉยน 5

OJtMioCRKuy

qgHKQOvdGaGQ 8/1/2561 2:20:21