ระบบงานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
re1.png (21202 bytes) re2.png (40550 bytes)
 
general.png (10096 bytes)
   icon_update.gif (863 bytes)คณะกรรมการวิจัย 4.1
   icon_update.gif (863 bytes)คณะกรรมการวิจัย 4.2
   icon_update.gif (863 bytes)กระดานเสวนางานวิจัยและนวัตกรรม
   icon_update.gif (863 bytes)ผู้ประสานระดับจังหวัด
   icon_update.gif (863 bytes)ผู้ประสานระดับอำเภอ
demo_under_pr.jpg (10227 bytes)

s

  mainvijai.png (9890 bytes)
   icon_update.gif (863 bytes) แบบฟอร์ม
   icon_update.gif (863 bytes) จริยธรรมการวิจัย
   icon_update.gif (863 bytes) ค้นหาผลงานวิจัย
  demo_under_pr.jpg (10227 bytes)

รร

  print.png (11115 bytes)
   icon_update.gif (863 bytes)ตรวจสอบวารสารเพื่อการตีพิมพ์
   icon_update.gif (863 bytes)วารสารสาธารณสุขชลบุรี
  demo_under_pr.jpg (10227 bytes)

a

  download.png (11433 bytes)
  :: ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัย.doc
  :: แบบรับยื่นขอจริยธรรมวิจัย.xlsx
  :: แบบประเมินจริยธรรมการวิจัย
    ทางชีวเวชศาสตร์
  :: แบบประเมินจริยธรรมการวิจัย
    ทางสังคมศาสตร์
  :::มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  demo_under_pr.jpg (10227 bytes)

 

link.png (10235 bytes)

sbrs.png (10849 bytes)

 

demo_under_pr.jpg (10227 bytes)

a

a

 

a

  xx                                                                                                                                   Demo Version

ddd

Contact.png (20706 bytes) banner11.png (19532 bytes)
 Search - Find.png (15248 bytes) สาเหตุของยาเหลือใช้และพฤติกรรมในการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
 Search - Find.png (15248 bytes) การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายในผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย
 Search - Find.png (15248 bytes) ผลของโปรแกรมการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2
 Search - Find.png (15248 bytes) เทคนิคช่วยคลอดเพื่อป้องกันการฉีกขาดที่ฝีเย็บ
 Search - Find.png (15248 bytes) ดูแลด้วยใจ วัยสูงอายุ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
 Search - Find.png (15248 bytes) การพัฒนารูปแบบบริการของคลินิกโรคเบาหวานแบบบูรณาการ
 Search - Find.png (15248 bytes) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้นเรื้อรัง โรงพยาบาลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 Search - Find.png (15248 bytes) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลพนัสนิคม
 Search - Find.png (15248 bytes) การประเมินการสั่งใช้ยา Ertapenem ณ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Search - Find.png (15248 bytes) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
demo_under_pr.jpg (10227 bytes)

::  ดูผลงานทั้งหมด :: Upload ผลงาน ::

ddd

ddd

หนังสือแนะนำสำหรับนักวิจัย

Nurem_b.png (19470 bytes) jariya_b.png (24900 bytes) research_H_b.png (23709 bytes)
papinya_b.png (19305 bytes) report_b.png (15293 bytes)

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

foot_web.png (5337 bytes)