หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรสาร FAX   0-3827-4932

  อาคาร ชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 1 hot.gif (1369 bytes)

เบอร่ติดต่อ

  งานยานพาหนะ 0 3893 2481

  อาคาร ชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 2 hot2.gif (183 bytes)

เบอร่ติดต่อ

  ห้องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี -
  ห้องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน -
  ห้องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา -
  ห้องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารสาธารณสุข -
  งานเลขานุการ 0 3893 2459 - 60
  โทรสาร (FAX) งานเลขานุการ 0 3827 8745
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 0 3893 2491-92
  งานตรวจสอบภายใน 0 3893 2456
  กลุ่มงานนิติการ 0 3893 2470

  อาคาร ชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3 hot2.gif (183 bytes)

เบอร่ติดต่อ

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 3893 2461
  งานการเงิน 0 3893 2463-64
  หัวหน้างานพัสดุ 0 3893 2457
  งานพัสดุ 0 3893 2465
  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 3893 2467-68
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 3893 2490
  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 3893 2477
  กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 0 3893 2485

  อาคาร ชลนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 hot2.gif (183 bytes)

เบอร่ติดต่อ

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 3893 2478
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 3893 2487-88
  โทรสาร FAX กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 3893 2739
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 0 3893 2493-94
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 0 3893 2474
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 0 3893 2458

    อาคารสีชมพู ชั้น 1 hot.gif (1369 bytes)

เบอร่ติดต่อ

  สายด่วน Call Center : One Stop Service

0 3893 2450

  โทรสาร FAX One Stop Service 0 3827 4932
  หัวหน้างานธุรการ งานสารบรรณ 0 3893 2471
  งานธุรการ งานสารบรรณ 0 3893 2455 , 0 3893 2472
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 3893 2484 , 0 3893 2486
  นายช่างสมชัย 0 3893 2495

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี hot.gif (1369 bytes)

เบอร์ใหม่

  ห้องประชุมสุดสุข

0 3893 2480

  ห้องประชุมวิริยกิจจา

0 3893 2469

  ห้องประชุมวชิราปราการ 0 3893 2483
สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 6 hot.gif (1369 bytes)

เบอร์ใหม่

  สำนักงานเขตบริสุขภาพที่ 6 0 3893 2475 , 0 3893 2496

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี hot.gif (1369 bytes)

?
  สหกรณ์ออมทรัพย์ 0 3893 2497