กฎหมายและระเบียบสาธารณสุขน่ารู้
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิว2550
-
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
-
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ. 2548
-
ข้อกำหนดจังหวัดชลบุรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พุทธศักราช 2550 
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ที่มีผลกระทบต่อข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-
คู่มือปฎิบัติ พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
-
ประกาศกำหนดชื่อสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่
-
ประกาศกำหนดชื่อสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ( เพิ่มเติม )
-
พระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
-
พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

-ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
-หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
-กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
- กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉบับที่8 2552
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
-กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 10 2552
-หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใน รพศ,รพ และเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 11 2552
-มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฎิบัติราชการแทนในการก่อหนี้ผูกพันด้วยเงินบำรุง
ของหน่วยบริการสาธารณสุข

-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2552
- มอบอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินบำรุงให้แก่หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุข
- การมอบอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินบำรุง
-การมอบอำนาจในการอนุญาตการเบิกค่าใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ
-
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 3.gif (1688 bytes)

- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 3.gif (1688 bytes)


*หมายเหตุ :
ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน Download ที่นี่get_adobe_reader.gif (1953 bytes)