Notice: Undefined property: stdClass::$subtitle in C:\xampp\htdocs\cbo\components\com_sppagebuilder\layouts\row\start.php on line 113

Q & A

เรื่องขออนุญาตจำหน่ายกัญชา กับ เรื่องการรับรองหมอพื้นบ้าน

งานผู้สูงอายุ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search