รวมแบบฟอร์มสิทธิประโยชน์


  1. แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

Download

  2. แบบประเมินพนักงานราชการ

Download

  3. แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

Download

  4. แบบฟอร์บัตรข้าราชการ.

Download

  5. แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด ลปจ

Download

  6. แบบฟอร์มการขอคัด ก.พ.7.

Download

  7. แบบฟอร์มการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ลจช. พกส.

Download

  8. แบบฟอร์มขอใช้ตำแหน่งว่าง ลจช. พกส.

Download

  9. แบบฟอร์มทดลองราชการ

Download

  10. แบบฟอร์มบำเหน็จตกทอด

Download

  11. แบบฟอร์มระบุตัวกรณีถึงแก่ความตาย (ลปจ.)

Download

  12. แบบฟอร์มสรุปวันลา.

Download

  13. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย.

Download

  14. ใบขอโอน.

Download

  15. ใบขอย้าย.

Download

  16. ใบลาออกข้าราชการ.

Download

  17. ใบลาออกพนักงานราชการ.

Download

  18. ใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว.

Download

 

 

แบบฟอร์มประเมินผลงานและบุคคล


  1. แนวทางการปฏิบัติตำแหน่งแพทย์แผนไทย.

Download

  2. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ.

Download

  3. แบบขอนับเกื้อกูล

Download

  4. แบบขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหน่งที่ขอประเมิน.

Download

  5. แบบตรวจสอบระดับชำนาญการ เงินประจำตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ.

Download

  6. แบบตรวจสอบระดับชำนาญงาน.

Download

  7. แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพ

Download

  8. แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ทันตแพทย์.

Download

  9. แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข.

Download

  10. แบบฟอร์มเลื่อระดับชำนาญการ ทุกตำแหน่ง.

Download

  11. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก ตาม ว960.

Download

  12. แบบฟอร์มขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน.

Download

  13. แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.

Download

  14. แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง สหวิชาชีพ.

Download

  15. แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง.

Download