Administrator | Register | Show members

คำนำหน้าชื่อ : นาย    นาง    นางสาว
ชื่อ : นามสกุล :
ตำแหน่ง : E-Mail :
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : มือถือ :
สถานะของเจ้าหน้า   
ที่สารสนเทศ :
ระบบ Internet    
ที่ใช้ในปัจจุบัน :
วงจรเช่า(Lease line)    ADSL     EDGE,3G    ยังไม่มีระบบอินเตอร์ 
ความเร็วของ Internet :
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

พัฒนา โดย เดชา รักจรรยาบรรณ   งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์ สสจ.ชลบุรี