New_icons_07.gif (767 bytes)  Download ไฟล์และวิดีโอ การจัดการอบรมเรื่องเพศ คุยได้ในครอบครัว   New_icons_07.gif (767 bytes)

รายการ

Download

  1. กิจกรรมสถานการณ์และปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน

Download

  2. กิจกรรมรู้จักวัยรุ่น Download
  3. กิจกรรมการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น Download
  4. กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน Download
  5. กิจกรรมทันลูกทันไอที Download
  6. กิจกรรมแนะนำตัวผ่านภาพ Download
  7. กิจกรรมเส้นชีวิต Download
  8. กิจกรรมย้อนรอยวัยรุ่น Download
  9. กิจกรรมเลือกข้าง Download
10. นำเข้ากิจกรรมกลุ่ม Download
11. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Download