add32x32.png (2587 bytes) Moph || เว็บเมล์ || ทำเนียบผู้บริหาร|| คลังข้อมูลสุขภาพ|| ระบบงาน สสจ || คุยกับ นพ.สสจ.|| ข่าว ICT || Webหน่วยงาน || อินทราเน็ต|| ภาพกิจกรรม สสจ.ชบ add32x32.png (2587 bytes)

nn

              

?
n b_ssj.gif (4403 bytes)
  @ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  @ ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร ico-3534.gif (194 bytes)
  @ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน ico-3534.gif (194 bytes)
  @ ตราอัตลักษณ์ สสจ.ชลบุรี New_icons_07.gif (767 bytes)
buttom.gif (4345 bytes)

?

1 bg_menu_header_webservice.png (9229 bytes)
icon_update.gif (95 bytes)หนังสือเชิญ และเอกสารประชุมกวป.
icon_update.gif (95 bytes)จองห้องประชุม สสจ.ชบ
icon_update.gif (95 bytes)ลงทะเบียน จนท IT
icon_update.gif (95 bytes)เครือข่าย จนท สารสนเทศ ชลบุรี
icon_update.gif (95 bytes)แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต รพ.สต ico-3534.gif (194 bytes)
Download TAKIS Clientico-3534.gif (194 bytes)
Download TAKIS Admin ico-3534.gif (194 bytes)
Download คู่มือ  TAKIS Admin
Download คู่มือ TAKIS Clientico-3534.gif (194 bytes)
Download แบบฟอร์มนิเทศน์ 59 ico-3534.gif (194 bytes)

  

?
b_system.gif (4369 bytes)
HDC1_copy.jpg (3887 bytes)
banner_ITchon.jpg (25273 bytes)
buttom.gif (4345 bytes)

?

?
is.gif (4482 bytes)
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลประชากร
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลประชากรกลางปี
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมุลการเกิด
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลการป่วย
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลการตาย
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลมาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลเพื่อการกำกับติดตาม
icon_update.gif (95 bytes)แผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีปี 55-59
buttom.gif (4345 bytes)

 dd

form_pic.png (11950 bytes)
icon_update.gif (95 bytes) เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
icon_update.gif (95 bytes)สัญญายีมเงิน
icon_update.gif (95 bytes)ใบรับใบสำคัญ
icon_update.gif (95 bytes) ใบสำคัญรับเงินวิทยากร(ใหม)่
icon_update.gif (95 bytes) ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการ
  ฝึกอบรมบุคคลภายนอก
icon_update.gif (95 bytes)ใบเบิกเงินสวัสดิการพยาบาล
icon_update.gif (95 bytes) ใบสำคัญรับเงิน(ค่าเดินทาง) ใหม่
icon_update.gif (95 bytes) แบบฟอร์มค่าเล่าเรียน
buttom.gif (4345 bytes)
fdsfsdfsd
dsfsdfdfdsf
icon_update.gif (95 bytes) ขอประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน
icon_update.gif (95 bytes) ขอประเมินเลื่อนระดับพยาบาลวิชาชีพฯ
icon_update.gif (95 bytes) ขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
icon_update.gif (95 bytes) ขอประเมินรับเงินประจำตำแหน่ง
icon_update.gif (95 bytes) เอกสารประกอบการคัดเลือก ชำนาญการฯ
icon_update.gif (95 bytes) ประเมินผลงาน ขอเลื่อนระดับชำนาญการฯ
icon_update.gif (95 bytes) ข้อเสนอแนวคิด ขอเลื่อนระดับชำนาญการฯ
buttom.gif (4345 bytes)

การขออนุญาตด้านอาหาร

icon_update.gif (95 bytes) ขั้นตอนสถานบริการ
buttom.gif (4345 bytes)

 d

icon_update.gif (95 bytes) แบบฟอร์มขออนุญาตร้านขายยา
icon_update.gif (95 bytes) แบบฟอร์มจดแจ้งเครื่องสำอาง
buttom.gif (4345 bytes)

d

/
h_info.gif (5448 bytes)

pic_active/วสส/1.jpg

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เป็นวิทยากรบรรยายนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสาธารณสุข ในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๐
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

boss_sirichai.jpg (33311 bytes)

นายแพทย์ศิริชัย    ลิ้มสกุล   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

................................................................................................................
//

ico_all.png (19263 bytes) ico_health.png (11186 bytes) ico_vichakan.png (18142 bytes) ico_info.png (20282 bytes)
?

header_download.jpg (98693 bytes)

Download : เอกสารประชุมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (25 พฤษภาคม 2559)   ico-3534.gif (194 bytes)
Download : แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้ระบบ G-Chat สำหรับหน่วยงานภายนอก สสอ รพ รพสต ต่างๆ   ico-3534.gif (194 bytes)
Download : ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ G-Chat ico-3534.gif (194 bytes)
Download : คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของปลัด สธ. กับ รมต.สธ. ico-3534.gif (194 bytes)
Download : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : แบบฟอร์มบันทึกข้อความแจ้งเวียน TOT 59 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : สรุปผลการนิเทศงาน ปี 2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : เอกสารการประชุมร้านขายยาจังหวัดชลบุรี 24 ม.ค.59 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : ขอให้จัดส่งแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ปี 2559 ระดับหน่วยบริการและระดับจังหวัด New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : WORD เล่มแผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : หนังสือแจ้งนิเทศงาน ปี 2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามคำรับรองปี 2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : กำหนดการและประเด็นนิเทศงาน 2559
Download : กรอบหลักสูตรลาศึกษาและฝึกอบรมของข้าราชการ สังกัด สสจ.ชลบุรี ปี 2559 - 2561
Download : เอกสารประกอบคำจัดทำงบลงทุนปี 60 ico-3534.gif (194 bytes)
Download : เอกสารรับมอบนโยบายรัฐมนตรี,ปลัดกระทรวงฯ,รองปลัดกระทรวง 4 ท่าน ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการ ico-3534.gif (194 bytes)
Download : เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) Part 1/3 ico-3534.gif (194 bytes)
Download : เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) Part 2/3 ico-3534.gif (194 bytes)
Download : เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) Part 3/3 ico-3534.gif (194 bytes)
Download : คำสั่งคณะทำงานแผนสุขภาพเขตเครือข่ายบริการที่ 6 ปี2556-2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : คำสั่งคณะทำงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เครือข่ายบริการที่ 6 ปี2556-2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
?

bar.gif (2498 bytes)

//
b_infor.gif (7382 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส.ico-3534.gif (194 bytes)
 b_under.gif (3897 bytes)
             || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................
b_buy2.png (13444 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ico-3534.gif (194 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของสถานีอนามัยตำบลหน้าประดู่ico-3534.gif (194 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ โรงพยาบาลบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ico-3534.gif (194 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาซื้อยาชาที่ใช้เฉพาะทางทันตกรรม Mepivacane 2%ico-3534.gif (194 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับจังหวัด จำนวน 3 รายการico-3534.gif (194 bytes)
b_under.gif (3897 bytes)
          || ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประกวดราคา ||
b_buy.png (13422 bytes)
icon_o.gif (501 bytes)  เผยแพร่ราคากลางยา 1 รายการ โรงพยาบาลบางละมุง 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างบริการเอกซเรย์ CT SCAN 16 SLICE รพ.บางละมุง ปี 2559 
icon_o.gif (501 bytes) เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ รพ.แหลมฉบัง 
icon_o.gif (501 bytes) เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ รพ.แหลมฉบัง 
icon_o.gif (501 bytes) เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ รพ.แหลมฉบัง 
icon_o.gif (501 bytes) เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ รพ.แหลมฉบัง 
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ช รพ.บ้านบึง 
icon_o.gif (501 bytes) เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพ.บ้านบึง 
icon_o.gif (501 bytes) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม รพ.บางละมุง 
icon_o.gif (501 bytes) เผยแพร่ราคากลางยา 2 รายการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
 b_under.gif (3897 bytes)
            || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................
b_conf.gif (6977 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) 9
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ รพ.บางละมุง
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รพ.บางละมุง
 b_under.gif (3897 bytes)
            || ดูข่าวสมัครงานทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวสมัครงาน ||
..............................................................................................................
b_money.gif (6933 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) 
 b_under.gif (3897 bytes)
            || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................

?

egov.jpg
logo salabun.jpg (19836 bytes)

info.jpg

data.JPG (5093 bytes)

moph.gif (5888 bytes)

gistda.jpg (9210 bytes)

?

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ถ วชิรปราการ ต บ้านสวน อ เมือง จ ชลบุรี 20000 โทร 038-932450
webmaster :: cbo@cbo.moph.go.th